EL RACÓ DEL COL·LECCIONISME: llibret Novena en honor de la Mare de Déu de Bellmunt

Es tracta d'un llibret molt ben conservat on hi ha escrita una Novena a la Mare de Déu de Bellmunt.

Pel que fa a la data de la seva impressió, tot i que sí hi figura el nom de la impremta -en aquest cas Imp. J. Soler de Torelló-, en el llibret no hi consta cap referència.

Al respecta i com a referència en el temps, es fa esment en la concessió per part de l'Excm. i Rdm. Sr. Joan Perelló i Pou, Bisbe de Vic, de 100 dies d'indulgències a tots els que devotament facin el present Novenari.

L'episcopat del Sr. Joan Perelló i Pou a Vic va durar del 1927 al 1955. Un total del 28 anys.

Les mides del llibret són: 10,5 centímetres de llarg, per 16 centímetres d'alt.