CASES DE PAGÈS: PedrosesPadroses es troba a la falda de la muntanya de Bellmunt. A l'assolellada cara sud. A prop seu hi passa el torrent del mateix nom.

El nom de Pedroses (o pedregosa)  pot venir d'èpoques molt remotes; si més no, és el que pensa Fortià Solà en la seva obra "Història de Torelló".

Malgrat no tenir indicis anteriors, sí que existeixen documents de Mas Pedroses des de l'any 1190. Són pergamins escrits en llatí i que parlen de Bernat Pedroses i sa filla Maria, d'Arnau i Ermesenda Pedroses; es refereixen a donacions, vendes, canvis de peces de terra, honors, cases, etc. El 1200 el senyor Guillem de Ramon de Montcada estableix Pere Pedroses al seu mas i tot el que té és per a Bernat Pedroses, amb el pacte de guardar-lo a la seva fidelitat i pagar cada any un parell de gallines, una mesura de vi, vuit diners i una mesura d'ordi rasa, sense cap més altre cens.

El 3 de març de 1367, Jaume Carrera, Batlle del Castell de Torelló, per Guillem de Vilamonta, regent de dita batllia, dóna possessió a Pere Redortra i Francisca, sa muller, de la venda del Mas Pedroses feta per execució de justícia, quedant d'aquesta manera unit a la Casa de la Redortra (casa soca) i a un llinatge que perdurarà fins avui dia.

El 1792, Anastàsia Redortra, esposa del difunt Domingo Redortra, pagès de la parròquia de Sant Pere de Torelló, arrenda a Pau Novellas, bracer de la mateixa parròquia, la casa i Mas Pedroses, entre d'altres amb el pacte següent: "Aveu de cuidar-vos durant dit arrendament com a cosa pròpia dels buchs d'abelles que tinch en dit Mas Pedroses, tenin compta quant ajan d'axemanarm, y fer tot lo demes que sia necessari". Aquest pacte dóna testimoni de la importància que tenia la cria d'abelles en aquest mas i que també queda reflectida en una foto de placa de començaments de segle, on s'observen els masovers de Pedroses manipulant les bresques davant mateix de la casa, amb més de trenta bucs.

L'1 de novembre de l'any 1829, Maria Teresa Vilaró, Redortra, Riera i Codinachs arrenda a Josep Cubí, pagès de la parròquia de Sant Hilari de Vidrà, la casa i Mas Redortra; els descendents de Josep Cubí passaren a ser els masovers de Pedroses fins l'any 1975.

En l'actualitat s'ha reconvertit en un allotjament rural.

Terme Municipal:
Sant Pere de Torelló

Coordenades UTM:
Zona: 31T
X: 441875
Y: 4660098

Altitud:
717 metres

Ubicació en el mapa: